El català és una llengua romànica

El català, com l’espanyol, el francès o l’italià, és una llengua romànica. El català forma part del grup de llengües iberoromàniques, com el portuguès i el gallec. Tanmateix, el català gaudeix d’un estatus especial dins d’aquest grup ja que es considera que és una llengua pont entre els subgrups iberoromànic i gal·loromànic , al qual pertanyen el francès i l’occità.

El coneixement del francès (i el castellà, el portuguès …) facilita l’aprenentatge del català, i el bon coneixement del català facilita l’aprenentatge del castellà, del portuguès …

Les llengües del grup iberoromànic es diferencien essencialment per la seva pronunciació i pel seu vocabulari. Les estructures gramaticals d’aquestes llengües sovint són molt similars, si no són les mateixes. Així, un francòfon tindrà moltes possibilitats d’aprendre ràpidament el català!
Per assimilar el vocabulari, no dubteu a utilitzar trucs mnemònics que permetran vincular el català amb el vostre coneixement en altres llengües romàniques. Aquesta gimnàstica sempre és útil per aprendre els idiomes d’una mateixa família. També s’han publicat mètodes per aprendre simultàniament les llengües romàniques.

On parlem català?

Onze milions de persones parlen el català a la costa oest del mar Mediterrani en un tram de 750 quilòmetres entre Salses (nord del Rosselló) i Guardamar del Segura, a l’extrem sud del País Valencià. El català és l’idioma oficial de les comunitats autònomes de Catalunya, València i Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera), igual que el castellà.
A més d’Espanya, el català també es parla a Itàlia (a la ciutat de l’Alguer, a la costa de Sardenya); a Andorra, on té la condició de llengua oficial de l’estat i per aquesta mateixa raó és llengua oficial a l’ONU, i per descomptat a França, a la major part del territori del departament dels Pirineus Orientals (Catalunya Nord).

Le catalan est une langue romane

Le catalan, comme l’espagnol, le français ou l’italien, est une langue romane. Le catalan fait partie du groupe des langues ibéro-romanes, à l’instar du portugais et du galicien. Toutefois, le catalan bénéficie d’un statut particulier au sein de ce groupe puisqu’il est considéré comme une langue-pont entre les sous-groupes ibéro-roman et gallo-roman auquel appartiennent le français et l’occitan.

La connaissance du français (et de l’espagnol, du portugais…) facilite l’apprentissage du catalan et de bonnes connaissances en catalan facilitent l’apprentissage de l’espagnol, portugais…

Les langues du groupe ibéro-roman se différencient essentiellement par leur prononciation et leur vocabulaire. Les structures grammaticales de ces langues sont souvent très proches, voire les mêmes. Donc un locuteur francophone aura toutes les chances de son côté pour un apprentissage rapide du catalan !

Pour assimiler le vocabulaire, n’hésitez pas à recourir à des astuces mnémotechniques qui feront le lien entre le catalan et vos connaissances dans d’autres langues romanes. Cette gymnastique est toujours utile pour apprendre les langues d’une même famille. Des méthodes ont d’ailleurs été publiées pour apprendre simultanément les langues romanes.

Où parle-t-on catalan ?

Le catalan est parlé sur la côte occidentale de la mer Méditerranée par onze millions de personnes sur une bande de 750 kilomètres entre Salses (au nord du Roussillon) et Guardamar del Segura, à l’extrémité Sud du Pays Valencien. Le catalan est la langue est langue officielle des régions autonomes de Catalogne, de Valence et des Baléares (Majorque, Minorque, Eivissa et Formentera), au même titre que l’espagnol.

En plus de l’Espagne, le catalan est aussi parlé en Italie (dans la ville de l’Alguer, sur le littoral de la Sardaigne), en Andorre où il a le statut de langue officielle d’État et par là-même langue officielle à l’ONU, et bien évidemment en France, dans la majeure partie du territoire du département des Pyrénées-Orientales (la Catalogne Nord).

Perquè aprenc el català

1. Perquè és la llengua mil·lenària del nostre territori.

2. Perquè és la llengua de les regions econòmiques més dinàmiques dels nostres veïns més propers.

3. Perquè és la llengua oficial de 10 milions d’habitants europeus.

4. Perquè és la llengua d’una cultura i d’una literatura molt rica.

5. Perquè és la 17a llengua més utilitzada a internet.

6. Perquè el bilingüisme català-francès afavoreix molt l’adquisició d’altres llengües (espanyol però també anglès, i del plurilingüisme en general).

7. Perquè és afavorir l’obertura a l’altre.

8. Perquè és el pilar de la identitat catalana i de la personalitat dels Països Catalans.

9. Perquè és un plus per accedir al mercat del treball transfronterer.

10. Perquè és un atot suplementari per trobar un treball.

Pourquoi j’apprends le catalan

1. Parce que c’est la langue millénaire de notre territoire.

2. Parce que c’est la langue des régions économiques les plus dynamiques de nos plus proches voisins.

3. Parce que c’est la langue officielle de 10 millions d’habitants européens.

4. Parce que c’est la langue d’une culture et d’une littérature très riche.

5. Parce que c’est la 17e langue la plus utilisée sur internet.

6. Parce que le bilinguisme catalan-français facilite grandement la maitrise d’autres langues (espagnol mais aussi anglais, et du plurilinguisme en général).

7. Parce que c’est favoriser l’ouverture à l’autre.

8. Parce que c’est le pilier de l’identité catalane et de la personnalité des Pays Catalans.

9. Parce que c’est un plus pour l’accès au marché du travail transfrontalier.

10. Parce que c’est un atout supplémentaire pour trouver un emploi.