INSTITUCIONS FUNDADORES
Institutions fondatrices
CONSELL CIENTÍFIC
Conseil scientifique
COL·LEGI ASSOCIATIU
Collège associatif

Històric / Historique

Des de fa decennis, molts actors dels Pirineus-Orientals, institucions, elegits, associacions, ciutadans porten a terme accions destinades a la promoció i al desenvolupament de la llengua catalana.

La creació de l’Oficina pública de la llengua catalana permet de reunir el conjunt dels actors públics i privats al servei de l’ensenyament, del desenvolupament i de l’ús regular de la llengua catalana. Estat, col·lectivitats, científics i associacions han triat de reagrupar-se i de gestionar aquest primer dispositiu al servei de la política lingüística.

Nombrosos organismes, sovint associatius, que treballen sobre aquesta qüestió han acompanyat i dinamitzat de manera clara i diversa el desenvolupament de la llengua catalana. Són aquests compromisos ja ben arrelats en el panorama cultural i educatiu, que els poders públics volen recolzar millor mitjançant mesures d’impulsió, de coordinació, d’observació o de labelització, etc.

Depuis plusieurs décennies, de très nombreux acteurs des Pyrénées-Orientales, institutions, élus, associations, citoyens mènent des actions destinées à la préservation, à la promotion et au développement de la langue catalane.

 

La création de l’Office public de la langue catalane permet de rassembler l’ensemble des acteurs publics et privés œuvrant au service de l’enseignement, du développement et de l’usage régulier de la langue catalane. Etat, collectivités, scientifiques et associations ont fait le choix de se regrouper et de gérer ensemble ce premier dispositif au service de la politique linguistique.

 

Des nombreux organismes, souvent associatifs, travaillant dans ce domaine ont largement accompagné et dynamisé le développement de la langue catalane. Ce sont ces engagements déjà bien ancrés dans le paysage culturel et éducatif, que les pouvoirs publics souhaitent mieux accompagner, par le biais d’actions en matière d’impulsion, de coordination, d’observation, de labellisation etc.

Les nostres missions / Nos missions

Les principals missions de l’OPLC són el disseny i la implementació d’una política lingüística pública concertada, el desenvolupament d’accions de difusió de la llengua catalana i la mobilització de recursos per desenvolupar la seva activitat. Aquesta oficina pública vol ser la « taula rodona » que reuneix tots els actors vinculats a la llengua catalana.

L’esforç haurà de recolzar-se més en les iniciatives dels actors de la llengua. Pertoca als poders públics de fixar la coherència necessària i de perennitzar-la. És en aqueixa perspectiva que s’emmarca la creació de l’Oficina, sota la forma d’un grup d’interés públic, al servei d’una política lingüística forta, estructurada i compartida.

L’Office Public de la Langue Catalane (OPLC) a pour principales missions la conception et la mise en œuvre d’une politique linguistique publique concertée, le développement d’actions de diffusion de la langue catalane ainsi que la mobilisation de moyens pour développer son activité. Cet Office public se positionne comme la « table ronde » réunissant tous les acteurs en lien avec la langue catalane.

Cet effort devra s’appuyer toujours davantage sur les initiatives des acteurs de la langue. Il reviendra aux pouvoirs publics de lui donner toute la cohérence nécessaire et de la pérenniser. C’est dans cette perspective que s’inscrit la création de l’Office, sous la forme d’un groupement d’intérêt public, au service d’une politique linguistique forte, structurée et partagée.

EDoajwQXkAE99VE-2

Els membres fundadors amb els seus socis a la primera Assemblea General del 4 de setembre de 2019, presidit per Carole DELGA.

Les membres fondateurs avec leur partenaires lors de la première Assemblée Générale du 4 septembre 2019, présidée par Carole DELGA.

Institucions fundadores / Institutions fondatrices

El Consell científic / Le Conseil scientifique

 • Les missions del Consell Científic són:

› donar suport a l’OPLC en les seves accions.
› proposar línies d’intervenció en matèria de política lingüística.
› avaluar les accions de l’Oficina.
› respondre a les necessitats d’expertesa en normativa i política lingüística.

El Consell Científic està format per vuit membres:

 • Alà BAYLAC FERRER, representant del president de la Universitat de Perpinyà, president del Consell Científic.

 • Martine BERTHELOT, representant del Centre de Recerca sobre Societats i Medis a la Mediterrània (CRESEM) de la UPVD.

 • Joan PEYTAVÍ DEIXONA, membre nordcatalà de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i membre de la Secció Filològica (Acadèmia de la llengua catalana).

 • Miquela VALLS, presidenta de l’APLEC (Associació per a l’ensenyament del català).

 • Francesc Xavier VILA MORENO, Secretari de Política Lingüistica de la Generalitat de Catalunya.
 
 • BONET, en representació del rector de la regió acadèmica, rector de l’acadèmia de Montpeller, cancellera de les universitats.

 • Míriam ALMARCHA PARÍS, representant de l’Institut Transfronterer Franco-Català (IFCT) de la UPVD.

 • Ignasi CASADESÚS i OLUCHA, representant de la Xarxa Vives (consortium d’universitats catalanes).

Le Conseil scientifique a pour missions :

› accompagner l’OPLC dans ses actions.

› proposer des axes de programme d’intervention en matière de politique linguistique.

› évaluer les actions de l’Office.

› répondre aux besoins d’expertises en matière de normatives et de politiques linguistiques.

Le Conseil scientifique est composé de 8 membres :

 • Alà BAYLAC FERRER, représentant du président de l’Université de Perpignan, président du Conseil scientifique.

 • Martine BERTHELOT, représentante du Centre de Recherche sur les Sociétés et Environnements en Méditerranée (CRESEM) de l’UPVD.

 • Joan PEYTAVÍ DEIXONA, membre nord-catalan de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) et membre de la Secció Filològica (académie de la langue catalane).

 • Miquela VALLS, président de l’APLEC (Associació per a l’ensenyament del català).

 • Francesc Xavier VILA MORENO, responsable de la Política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

 • Luc BONET, représentant la rectrice de région académique, rectrice de l’académie de Montpellier, Chancelière des universités.

 • Míriam ALMARCHA PARÍS, représentante de l’Institut Franco-Catalan Transfrontalier (IFCT) de l’UPVD.

 • Ignasi CASADESÚS i OLUCHA, représentant de la Xarxa Vives (consortium d’universités catalanes).

El Col·legi associatiu / Le Collège associatif