APPRENDRE

PER A PARES I MAINADA
Pour parents et enfants
PER A PROFESSIONALS
Pour les professionnels
PER ALS CURIOSOS
Pour les curieux

Per a pares i mainada /
Pour les parents et les enfants

A l’Escola, voleu inscriure els vostres fills en classes en català o de català, aquí teniu la informació.

AQUÍ per a l’escola

AQUÍ pel col·legi + document addicional

AQUÍ pel liceu + document addicional


Vet aquí els enllaços per trobar materials didàctics que us ajudin a progressar en català, tant per als nens que aprenen català a l’escola com per a llurs pares.


A l’Académie de Montpeller (Canopé), podeu veure les eines digitals « Les Fondamentaux » en català.


A l’APLEC, es poden veure els materials educatius per als alumnes.


La Bressola, escola associativa immersiva en català, posa en línia vídeos: « La Bressola A Casa ».


PREC (Pol de Recursos per a l’Ensenyament del Català): Lectures de contes en català.


GUIES DE CONVERSA amb pronunciació en àudio : INTERCAT i Guies de conversa universitària.


I quan s’acabi el confinament…

CURS DE LLENGUA pels pares d’alumnes, els dijous de les 18:30 a les 19:30 a la sala de l’Escola de Català, 5 carrer Aragó, El Voló.

També hi ha classes al vespre dues vegades per setmana per als pares de les escoles ARRELS a Perpinyà.

A l’École, vous désirez inscrire vos enfants en classes de ou en catalan, voici les informations.

ICI pour l’école

ICI pour le collège + document complémentaire

ICI pour le lycée + document complémentaire


Voici des liens pour trouver du matériel pédagogique pour progresser en catalan, à l’attention des enfants qui apprennent le catalan à l’école mais aussi pour leurs parents.


A l’Academie de Montpellier (Canopé), on peut voir les outils numériques « Les fondamentaux » en catalan.


A l’APLEC, on peut voir les supports pédagogiques pour les élèves.


La Bressola, école associative immersive en catalan, met en ligne des vidéos : « La Bressola A Casa ».


PREC (Pôle de Ressources pour l’Enseignement du Catalan) : lectures de contes en catalan


GUIDES DE CONVERSATION avec prononciation audio : INTERCAT et Guies de conversa universitària


Et quand le confinement sera terminé…

COURS DE LANGUE pour les parents d’élèves, les jeudis de 18h30 à 19h30 à la salle de l’École de Catalan, 5 rue Arago, au Boulou.

Il existe aussi des cours du soir deux fois par semaine pour les parents des écoles ARRELS, à Perpignan.

Per a professionals / Pour les professionnels

Materials didàctics per a professors

Recursos en línia del RECTORATaquí i allà

Recursos en línia del PRECaquí

Recursos en línia de l’APLECaquí

Recursos en línia de la XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya): aquí


Dictats

DICTATS en català en línia amb correccions.


So

AUDIO LINGUA ofereix més de 6.500 fitxers de so en tretze idiomes per entrenar o valorar la comprensió auditiva. Es tracta de documents autèntics, enregistraments de parlants nadius que presten la seva veu per parlar sobre el seu país i la seva cultura, per explicar les seves històries. No hi ha cap altre banc de recursos d’aquest tipus.


Facultats i Instituts

IFCT Institut Franco-Catala Transfronterer.


Vídeos

VÍDEOS en línia al canal « Easy Catalan ».

DIBUIXOS ANIMATS, un gran clàssic que sempre té èxit amb els més petits: Les Tres Bessones i la Caputxeta Vermella.


Recursos per als estudiants (i més!)

La UNIVERSITAT en català: aquí


Webs institucionals sobre la llengua

Direcció General de Política Lingüística
És l’òrgan de direcció, planificació, coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya. El web conté molta informació sobre el català a tots els Països Catalans, eines i recursos per aprendre la llengua.

Institut d’Estudis Catalans
Té, entre altres funcions, la d’acadèmia de la llengua catalana, i n’estableix la normativa per mitjà de la Secció Filològica.

Centre de Terminologia TERMCAT
És l’organisme que s’encarrega de promoure i coordinar les actualitzacions terminològiques en llengua catalana.

Matériel pédagogique pour les enseignants

Ressources en ligne du RECTORAT : ici et

Ressources en ligne du PREC : ici

Ressources en ligne de l’APLEC : ici

Ressources en ligne de la XTEC (réseau télématique éducatif de Catalogne) : ici


Dictées

DICTÉES en catalan en ligne avec corrections.


Son

AUDIO LINGUA  propose plus de 6500 fichiers de sons dans treize langues pour entraîner ou évaluer la compréhension orale. Il s’agit de documents authentiques, d’enregistrements de locuteurs natifs qui prêtent leur voix pour parler de leur pays et de leur culture, pour raconter leur vie. Il n’existe aucune autre banque de ressources de ce type.


Facultés et Instituts

IFCT Institut-franco-catalan-transfrontalier


Vidéos

VIDEOS en ligne sur la chaine « Easy Catalan ».

DESSIN ANIMÉ, un grand classique qui a toujours du succès auprès des plus petits : Les Tres Bessones i la Caputxeta Vermella.


Ressources pour les étudiants-es (et plus!

L’UNIVERSITÉ en catalan : ici


Sites institutionnels sur la langue

Direcció General de Política Lingüística
C’est l’organe de direction, de planification, de coordination et d’exécution de la politique linguistique de la Generalitat de Catalunya. Il contient de nombreuses informations sur le catalan dans tous les Pays Catalans, des outils et des ressources pour apprendre la langue.

Institut d’Estudis Catalans
Il a, entre autres fonctions, l’académie de la langue catalane, et établit son règlement à travers la section philologique.

Centre de Terminologia TERMCAT
Il s’agit de l’organisme chargé de promouvoir et de coordonner les mises à jour terminologiques en langue catalane.

Per als curiosos / Pour les curieux

Recursos per aprendre el català en línia

Espai virtual d’autoaprenentatge: www.parla.cat
Aprenem català des del francès: aquí


Vocabulari en imatges s’adreça a les persones que no coneixen la llengua catalana. Té dues parts: una primera part de vocabulari en imatges i una segona part integrada per una guia de conversa molt breu. El vocabulari té més de 1.000 paraules en català, que apareixen associades a una il·lustració i estan agrupades per temes.

Comencem a parlar és un recull de converses sobre temes de la vida quotidiana que comencen per un nivell bàsic i van augmentant de dificultat. Les converses estan agrupades pels temes següents: les persones, els llocs, la casa i l’entorn, les hores i els dies, la feina, el mercat i les botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure. Els diàlegs es poden llegir en format PDF i escoltar en MP3.


I quan s’acabi el confinament…

Cursos presencials

També si proposeu cursos de català al vostre vilatge i si no apareix aquí, contacteu-nos per correu electrònic.

Cursos en molts municipis del departament, coordonats per l’associació ÒMNIUM Catalunya Nord.


Al Vallespir
Informar-se amb el Centre Cultural Català del Vallespir, el CCCV.


Al Conflent
Els cursos de català, proposats per Òmnium Catalunya Nord i organitzats pel CASAL DEL CONFLENT, són destinats a tot el pùblic que desitgi aprendre el català.
Cada any, des de fa cinquanta anys, la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) es reuneix a Prada i permet, entre altres coses, fer cursos de català.


Al Rosselló
A l’ESCOLA DE CATALÀ DEL VOLÓ, els dimarts de les 18:00 a les 20:00 h.
A Perpinyà, al CENTRO ESPAGNOL, els dilluns de 14:00 – 15:30 : nivell intermedi.
15:30 – 17:00 : nivell principiant.
La CASA de la GENERALITAT proposa cursos intensius de català per a adults.
Classes també al CASAL DE PERPINYÀ, els dilluns a les 18:30.


A la Universitat de Perpinyà
L’IFCT (Institut Franco-Català Transfronterer) organitza els ensenyaments dels diplomes nacionals d’Estat i dels diplomes d’universitat relatius als estudis catalans i a les qüestions transfrontereres: llicenciatura, llicenciatura professional, màster, màster professional, màster MEEF, doctorat, certificats de llengua catalana.
L’IFCT reuneix al si de la Casa dels Països Catalans diferents entitats l’objecte de les quals és l’ensenyament i la promoció de la llengua catalana: IEC, APLEC, UCE, AFECT.

Ressources pour apprendre le catalan en ligne

Espace virtuel d’auto-apprentissage : www.parla.cat
Apprenons le catalan à partir du français : ici


Vocabulaire en images s’adresse aux personnes qui ne connaissent pas la langue catalane. Il se compose de deux parties: une première partie de vocabulaire en images et une deuxième partie constituée d’un guide de conversation très court. Le vocabulaire comprend plus de 1 000 mots en catalan, associés à une illustration et regroupés par sujet.

Comencem a parlar est un recueil de conversations sur des sujets de la vie quotidienne qui commencent par un niveau de base en augmentant en difficulté. Les conversations sont regroupées selon les thèmes suivants : les personnes, les lieux, la maison et l’environnement, les heures et les jours, le travail, le marché et les magasins, la nourriture, les services, la santé et les loisirs. Les dialogues peuvent être lus au format PDF et s’écouter en MP3.


Et quand le confinement sera terminé…

Cours en présentiel

Aussi si vous proposez des cours de catalan dans votre village et si cela n’apparaît pas ici, contactez-nous par e-mail.

Des cours dans beaucoup de communes du département, coordonnés par ÒMNIUM Catalunya Nord.


En Vallespir
Se renseigner auprès du Centre Cultural Català del Vallespir, el CCCV.


En Conflent
Les cours de catalan, proposés par Òmnium Catalunya Nord et organisés par le CASAL DEL CONFLENT, s’adressent à tous les publics qui souhaitent apprendre le catalan.

Tous les ans, depuis 50 ans, l’Université Catalane d’Été (UCE) se réunit à Prades et permet – entre autre – de suivre des cours de catalan.


En Roussillon
Au Boulou, à l’ESCOLA DE CATALÀ DEL VOLÓ, les mardis de 18h00 à 20h00.
A Perpignan, au CENTRO ESPAGNOL, le lundi de : 12h00 – 13h30 : niveau avancé
14h00 – 15h30 : niveau intermédiaire
15h30 – 17h00 : niveau débutant.
La CASA DE LA GENERALITAT propose des cours intensifs de catalan pour adultes.
Des cours de catalan également au CASAL DE PERPINYÀ, les lundis à 18h30.


A l’Université de Perpignan
L’IFCT organise les enseignements des diplômes d’État et des diplômes d’université relatifs aux études catalanes et aux questions transfrontalières : licences, licence professionnelle, master, master professionnel, master MEEF, doctorat, certificats de langue catalane.
L’IFCT réunit au sein de la Casa dels Països Catalans plusieurs entités concernées par l’enseignement et la promotion de la langue catalane : IEC, APLEC, UCE, AFECT.